ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOYΣ ΤΗΣ MASTER Α.Ε.

Η εταιρία με την επωνυμία «MASTER Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, λεωφ. Κύπρου αρ. 4 και λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 579, διοργανώνει και διαχειρίζεται προωθητικές ενέργειες των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (www.masterkek.gr και www.iekmaster.gr) και στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://el-gr.facebook.com/MasterKek/) όπου και φιλοξενούνται όλοι οι διαγωνισμοί.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους ή πρόσωπα μικρότερης ηλικίας αν τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αποκλείονται από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, όσοι δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και, σε τέτοια περίπτωση, θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και η εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα / συμμετέχουσα.

Η παροχή των ως άνω προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (σε περίπτωση που ζητηθεί) αποτελεί ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών ή/και του προφίλ τους σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους.

Αν απαιτείται πρόσβαση σε διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει.

2] Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας – διάρκεια

Ο εκάστοτε Διαγωνισμός θα έχει προκαθορισμένη λήξη που θα ορίζεται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στις ανωτέρω ιστοσελίδες της ή σε σχετικό έγχαρτο υλικό.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του εκάστοτε Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος εκάστοτε Διαγωνισμού είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε προσφορά υπηρεσιών είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

3] Συγκατάθεση των συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στον εκάστοτε Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και μπορούν να συμμετέχουν με έναν (1) μόνο λογαριασμό ηλεκτρονικής πρόσβασης (π.χ. στο facebook) ή ένα δελτίο (αίτηση) συμμετοχής.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στον εκάστοτε Διαγωνισμό.

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο) και επαφής (π.χ. τηλέφωνο, e-mail) που δηλώνουν είναι ακριβή και δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ίδιους και ρητώς συναινούν στη χρήση τους από τη

Διοργανώτρια με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού μέσω προβολής αυτού και των αποτελεσμάτων του στον (έντυπο και ηλεκτρονικό) τύπο και το Διαδίκτυο, καθώς και με σκοπό τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε παρεμφερούς γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.

Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων ή την προσφορά των υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον εκάστοτε Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

Περαιτέρω, ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα να συναινέσει έτσι ώστε η Διοργανώτρια εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail ή τηλεφωνικά με σκοπό την προώθηση προσφορών και προϊόντων που διαθέτει.

4] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από τον εκάστοτε Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους ή όποιο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες του απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στην Διοργανώτρια από την ψευδή αυτή δήλωση.

(β) Όσοι δεν έχουν συμφωνήσει ρητά με τους παρόντες όρους.

(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι εργαζόμενοι τυχόν Χορηγού.

(δ) Τα πρόσωπα συγγένειας ως και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον εκάστοτε Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος όρου.

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

5] Αλλαγή Αναλυτικών Όρων – Δώρων – Προσφορών

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα ή τις παρεχόμενες προσφορές, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την εκάστοτε προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις ιστοσελίδες της.

Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια αλλά και ο τυχόν Χορηγός, αν υπάρχει, ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εκάστοτε προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή του τυχόν Χορηγού ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

6] Κλήρωση – Κατακύρωση

Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού του από τον εκάστοτε Διαγωνισμό διεκδικεί τα δώρα / προσφορές που θα ορίζονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας εταιρίας στις ιστοσελίδες της ή/και σε έντυπα δελτία και μπορεί να αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών.

Μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού, θα πραγματοποιείται κλήρωση μέσω αυτόματης εφαρμογής.

Η ανάδειξη του νικητή και του επιλαχόντος κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης κατά τη διαδικασία ανάδειξης.

Για την απόδοση του δώρου / παροχή της προσφοράς, ο τυχερός θα ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο από τη Διοργανώτρια, η οποία ακολούθως θα ζητεί την ταυτοποίησή του, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Το όνομα των νικητών θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας.

Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Οι νικητές του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ανταλλαγή με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Οι νικητές δύνανται να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

Η ευθύνη του Χορηγού αν αυτή υπάρχει, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων ή την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Κάθε δώρο / προσφορά που δεν αναζητείται από τον τυχερό για έναν (1) μήνα μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Τότε, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους επιλαχόντες.

Αν οποιοσδήποτε νικητής/νικήτρια δεν βρεθεί μέσω email που θα έχει δηλώσει στην εκάστοτε φόρμα συμμετοχής, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος επιλαχών.

Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Αν δε βρεθεί κανείς, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματά της, τα ονόματα των νικητών.

Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου / προσφοράς στο νικητή τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου / παροχής προσφοράς.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου ή η παροχή προσφοράς σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα.

Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η απόδοση των δώρων θα γίνει το αργότερο έως και ένα (1) μήνα μετά την κλήρωση ή την ανάδειξη του νικητή. Μετά την οριζόμενη ημερομηνία η Διοργανώτρια και τυχόν Χορηγός απαλλάσσονται από την απόδοση των δώρων / προσφορών.

7] Δημοσιότητα

Οι ειδικότεροι όροι του εκάστοτε Διαγωνισμού αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας ή αναγράφονται σε σχετικά έντυπα δελτία.

8] Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα / προσφορές με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα / προσφορές του εκάστοτε Διαγωνισμού.

Επίσης η Διοργανώτρια ή ο τυχόν Χορηγός δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία περιουσιακή ή μη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, δαπάνη ή πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων / προσφορών του εκάστοτε Διαγωνισμού.

Τα δώρα / προσφορές παρέχονται στους νικητές αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι της Διοργανώτριας ή του τυχόν Χορηγού.

Η Διοργανώτρια επίσης δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων των συμμετεχόντων.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο του Facebook.

9] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας, στον κώδικα και το λογισμικό τυχόν εφαρμογής.

10] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

α) Η Διοργανώτρια συλλέγει με τη συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και τα επεξεργάζεται για όσο χρόνο το επιθυμείτε, αποκλειστικά για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, όπως, ενδεικτικά για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, ευκαιρίες απασχόλησης, θέσεις εργασίας και συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας.

Η Διοργανώτρια δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας (διεύθυνση: λεωφ. Κύπρου 4 – Αργυρούπολη, τηλ. 8011125800) για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, περιορισμό ή αντίταξη στην επεξεργασία τους και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

β) Τα σχετικά video ή φωτογραφίες των Διαγωνισμών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον στις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας προκειμένου να μπορούν οι επισκέπτες να ενημερωθούν για τον Διαγωνισμό και τις δράσεις της Διοργανώτριας.

11] Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον εκάστοτε Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται καταρχήν εξωδικαστικά από την Διοργανώτρια.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.