Τεχνικά Επαγγέλματα

Οι σπουδές στον τομέα της «Μηχανολογίας» δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου και είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να συνδυάζουν τις γνώσεις τους με τις ικανότητες χειρισμού, επισκευών, συντήρησης και προγραμματισμού συστημάτων και μηχανολογικών μονάδων.

16 Μαΐου 2017

Ψυκτικός

16 Μαΐου 2017

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

16 Μαΐου 2017

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων

16 Μαΐου 2017

Μηχανικός σκηνής – Φροντιστής

16 Μαΐου 2017

Μηχανικός Αυτοκινήτων

7 Ιουνίου 2017

Ηλεκτρολόγος