Τεχνικά Επαγγέλματα

Οι σπουδές στον τομέα της «Μηχανολογίας» δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου και είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να συνδυάζουν τις γνώσεις τους με τις ικανότητες χειρισμού, επισκευών, συντήρησης και προγραμματισμού συστημάτων και μηχανολογικών μονάδων.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων

Μηχανικός σκηνής – Φροντιστής