Προγραμματιστής

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Προγραμματιστής Υπολογιστών δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες και απέκτησε Κρατικό Πτυχίο! Ως επαγγελματίας, ο Προγραμματιστής, ως Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ εκτελεί τεχνικές εργασίες στο λογισμικό του Πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρείας ή επιχείρησης ή ακόμη και ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. Δημιουργεί και εξελίσσει αυτόνομα ή σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software).

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, ελέγχουν και επικαιροποιούν τη χρήση εφαρμογών λογισμικού

Κατευθύνουν και υποστηρίζουν τους εκάστοτε χρήστες των εφαρμογών λογισμικού και δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες

Συντηρούν υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα

Αξιολογούν, σε επίπεδο εφαρμογής, υλοποίησης και συντήρησης, εφαρμογές λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης

Πωλούν προϊόντα συνδεδεμένα με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IIEK MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Ο Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Επιχειρήσεις με θέσεις εγκατάστασης, ρύθμισης, έλεγχου της ορθής λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξης χρηστών
• Επιχειρήσεις σε θέσεις αναβάθμισης, επικαιροποίησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού
• Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
• Στην πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)
• (Ως) ελεύθεροι επαγγελματίες στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

  • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

    Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

  • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

    Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

  • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

    Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Σπούδασε Προγραμματιστής με Κρατικό Δίπλωμα! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι ικανοί να συγγράφουν κώδικες για την υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και να ελέγχουν τη συμβατότητα μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος, να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων, να βελτιστοποιούν αλλά και να αναπτύσσουν νέες εφαρμογές.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να παρακολουθούν, αναπτύσσουν, βελτιώνουν και ρυθμίζουν κάθε εφαρμογή στην οποία εμπλέκονται υπολογιστές, σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας και σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Εξάμηνο Α’

Εισαγωγή στη Πληροφορική


Αλγοριθμική και δομές δεδομένων ι


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Λειτουργικά Συστήματα


Επικοινωνίες Δεδομένων


Γλώσσα προγραμματισμού Ι (Pascal)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών internet


Βάσεις Δεδομένων


Γλώσσα Προγραμματισμού II (c)


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (photoshop)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή


Βάσεις Δεδομένων II


Γλώσσα Προγραμματισμού III (visual basic)


Γλ. προγραμματισμού iv (αντικειμενοστραφής προγραμματισμός c++)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Ασφάλεια Συστημάτων


Βάσεις Δεδομένων III


Γλώσσα Προγραμματισμού V (client server με εργαλεία ide στη διαχείριση rdbms)


Γλώσσα Προγραμματισμού VI (c#)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now